عمومی

فهرست طلایی : فهرست میانبرهای صفحه کلید برای Windows و Mac

در این پست از وب سایت اسکریپت دات کام, مطلب جالب و پرکاربردی را برای شما کاربران گرامی منتشر خواهم ساخت که شاید بسیاری از شما دنبال مرجع کاملی از آن بوده اید .

همان طور که میدانید دو سیستم علمل ویندوز و مک دارای Shortcut های بسیاری می باشند که در حین کار کردن با سیستم عامل ,میتواند سرعت کار را بالا ببرد . به همین دلیل در این پست لیست بسیار کاملی را منتشر خواهم کرد .

Basic ShortCuts

Description Windows Mac OS
Edit menu Alt + E Ctrl + F2 + F
File menu Alt + F Ctrl + F2 + E
View menu Alt + V Ctrl + F2 + V
Select all text Ctrl + A Cmd + A
Copy text Ctrl + C Cmd + C
Find text Ctrl + F Cmd + F
Find and replace text Ctrl + H Cmd + F
New Document Ctrl + N Cmd + N
Open a file Ctrl + O Cmd + O
Print options Ctrl + P Cmd + P
Save file Ctrl + S Cmd + S
Paste text Ctrl + V Cmd + V
Cut text Ctrl + X Cmd + X
Redo text Ctrl + Y Shift + Cmd + Z
Undo text Ctrl + Z Cmd + Z

Text ShortCuts

Description Windows Mac OS
Go to the right or to the beginning of next line break Right Arrow Right Arrow
Go to the left or to the end of previous line break Left Arrow Left Arrow
Go up one row Up Arrow Up Arrow
Go down one row Down Arrow Down Arrow
Go to the beginning of the current line Home Cmd + Left Arrow
Go to the end of the current line End Cmd + Right Arrow
Go to the beginning of the document Ctrl + Home Cmd + Up Arrow
Go to the end of the document Ctrl + End Cmd + Down Arrow
Move up one frame Page Up Fn + Up Arrow
Move down one frame Page Down Fn + Down Arrow
Go to beginning of previous word Ctrl + Left Arrow Option + Left Arrow
Go to beginning of next word Ctrl + Right Arrow Option + Right Arrow
Go to beginning of line break Ctrl + Up Arrow Cmd + Left Arrow
Go to end of line break Ctrl + Down Arrow Cmd + Right Arrow
Select characters to the left Shift + Left Arrow Shift + Left Arrow
Select characters to the right Shift + Right Arrow Shift + Right Arrow
Select lines upwards Shift + Up Arrow Shift + Up Arrow
Select lines downwards Shift + Down Arrow Shift + Down Arrow
Select words to the left Shift + Ctrl + Left Shift + Opt + Left
Select words to the right Shift + Ctrl + Right Shift + Opt + Right
Select paragraphs to the left Shift + Ctrl + Up Shift + Opt + Up
Select paragraphs to the right Shift + Ctrl + Down Shift + Opt + Down
Select text between the cursor and the beginning of the current line Shift + Home Cmd + Shift + Left Arrow
Select text between the cursor and the end of the current line Shift + End Cmd + Shift + Right Arrow
Select text between the cursor and the beginning of the document Shift + Ctrl + Home Cmd + Shift + Up Arrow or Cmd + Shift + Fn + Left Arrow
Select text between the cursor and the end of the document Shift + Ctrl + End Cmd + Shift + Down Arrow or Cmd + Shift + Fn + Right Arrow
Select one frame at a time of text above the cursor Shift + Page Up Shift + Fn + Up Arrow
Select one frame at a time of text below the cursor Shift + Page Down Shift + Fn + Down Arrow
Select all text Ctrl + A Cmd + A
Find text Ctrl + F Cmd + F
Make selected text bold Ctrl + B Cmd + B
Make selected text italic Ctrl + I Cmd + I
Underline selected text Ctrl + U Cmd + U
Make selected text superscript Ctrl + Shift + = Cmd + Shift + =
Make selected text subscript Ctrl + = Cmd + =
Delete characters to the left Backspace Backspace
Delete characters to the right Delete Fn + Backspace
Delete words to the right Ctrl + Del Cmd + Backspace
Delete words to the left Ctrl + Backspace Cmd + Fn + Backspace
Indent Tab Tab
Outdent Shift + Tab Shift + Tab
Copy text Ctrl + C Cmd + C
Find and replace text Ctrl + H Cmd + F
Paste text Ctrl + V Cmd + V
Cut text Ctrl + X Cmd + X
Redo text Ctrl + Y Shift + Cmd + Z
Undo text Ctrl + Z Cmd + Z
NFT چیست ؟
مشاهده

Web Browsers

Description Windows Mac OS
Scroll down a frame Space or Page Down Space or Fn + Down Arrow
Scroll up a frame Shift + Space or Page Up Shift + Space or Fn + Up Arrow
Go to bottom of the page End Cmd + Down Arrow
Go to top of the page Home Cmd + Up Arrow
Go back Alt + Left Arrow or Backspace Cmd + Left Arrow
Go forward Alt + Right Arrow or Shift + Backspace Cmd + Right Arrow
Refresh a webpage F5 Cmd + R
Refresh a webpage (no cache) Ctrl + F5 Cmd + Shift + R
Stop Esc Esc
Toggle full-screen F11 Cmd + Shift + F
Zoom in Ctrl + + Cmd + +
Zoom out Ctrl + – Cmd + –
Zoom 100% (default) Ctrl + 0 Cmd + 0
Open homepage Alt + Home Option + Home or Option + Fn + Left Arrow
Find text Ctrl + F Cmd + F
Open a new tab Ctrl + T Cmd + T
Close current tab Ctrl + W Cmd + W
Close all tabs Ctrl + Shift + W Cmd + Q
Close all tabs except the current tab Ctrl + Alt + F4 Cmd + Opt + W
Go to next tab Ctrl + Tab Control + Tab or Cmd + Shift + Right Arrow
Go to previous tab Ctrl + Shift + Tab Shift + Control + Tab or Cmd + Shift + Left Arrow
Go to a specific tab number Ctrl + 1-8 Cmd + 1-8
Go to the last tab Ctrl + 9 Cmd + 9
Reopen the last closed tab Ctrl + Shift + T Cmd + Shift + T
Open a new window Ctrl + N Cmd + N
Close current window Alt + F4 Cmd + W
Go to next window Alt + Tab Cmd + Tab
Go to previous window Alt + Shift + Tab Cmd + Shift + Tab
Reopen the last closed window Ctrl + Shift + N
Open links in a new tab in the background Ctrl + Click Cmd + Click
Open links in a new tab in the foreground Ctrl + Shift + Click Cmd + Shift + Click
Print current webpage Ctrl + P Cmd + P
Save current webpage Ctrl + S Cmd + S
Cycle between toolbar, search bar, and page elements Tab Tab
Go to browser’s address bar Ctrl + L or Alt + D Cmd + L
Focus and select the browser’s search bar Ctrl + E Cmd + E / Cmd + K
Open the address bar location in a new tab Alt + Enter Opt + Enter
Display a list of previously typed addresses F4
Add “www.” to the beginning and “.com” to the end of the text typed in the address bar (e.g., type “test” and press Ctrl + Enter to open “www.test.com”) Ctrl + Enter Cmd + Enter or Control + Enter
Open the bookmarks menu Ctrl + B Cmd + B
Add bookmark for current page Ctrl + D Cmd + Opt + B or Cmd + Shift + B
Open browsing history Ctrl + H Cmd + Shift + H or Cmd + Y
Open download history Ctrl + J Cmd + J or Cmd + Shift + J
نحوه ارسال تیکت پشتیبانی در تلاش نت
مشاهده

Screenshots

Description Windows Mac OS
Save screenshot of the whole screen as file Cmd + Shift + 3
Copy screenshot of the whole screen to the clipboard PrtScr (Print Screen) or Ctrl + PrtScr Cmd + Ctrl + Shift + 3
Save screenshot of window as file Cmd + Shift + 4, then Space
Copy screenshot of window to the clipboard Alt + PrtScr Cmd + Ctrl + Shift + 4, then Space
Copy screenshot of wanted area to the clipboard Cmd + Ctrl + Shift + 4
Save screenshot of wanted area as file Cmd + Shift + 4

پخش اختصاصی

این مطلب چقدر مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا