مراحل و شرایط اخذ نمایندگی نرم افزار جامع مطب اکسیر

فرآیند اخذ نمایندگی و عاملیت فروش بصورت زیر میباشد

تکمیل فرم درخواست همکاری

لطفا فرم درخواست را به دقت و با توجه به شرایط مورد نظر و همچنین نوع همکاری مورد نظر تکمیل نمائید.

در صورتیکه در بررسی اولیه شرایط همکاری مهیا باشد، از طرف مرکز نمایندگان با درخواست کننده تماس گرفته شده و نمونه قرارداد ارسال می گردد.

namayandedi2

بستن